Uslovi kupovine i uslovi korištenja sa objašnjenjem pojmova

Korištenje Internet stranice www.experta.ba možete koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uslovima kupovine koji su niže navedeni.

Molimo Vas da Uslove kupovine koji slijede obavezno pročitate prije početka korištenja www.experta.ba, a radi ostvarivanja kupovine proizvoda koji su  na web shopu ili ukoliko želiti dobiti informacije o samom proizvodu.

Kada pristupate kupovini naših proizvoda putem online kupovine ili posjećujete ove internet stranice radi dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste saglasni s ovim Uslovima kupovine.

Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima kupovine tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupovine proizvoda ili pribavljanja informacija o istim.

Pojmovi

Prodavac je Experta d.o.o., Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 59, 71000 Sarajevo,  JIB: 4202224500005, PDV broj: 202224500005, e-mail: [email protected] 

„Experta Webshop“ je web stranica www.experta.ba u vlasništvu Experta d.o.o. Sarajevo.

Online kupovina je ostvarivanje kupovine proizvoda putem „Experta Webshopa“.

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na „Experta Webshopu“, a koje je moguće kupiti putem online kupovine.

Korištenje „Experta Webshopa“ je pristup stranici www.experta.ba radi dobijanja informacija i radi online kupovine.

Korisnik „Experta Webshopa“ je svaka osoba koja web stranicu www.experta.ba koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda koji su na stranici saznanja informacija o proizvodu.

Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.

Ugovor o kupoprodaji između prodavca i kupca sklopljen je u trenutku kada kupac plati robu.

Uslovi kupovine

Postupak i uslovi kupovine proizvoda putem „Experta Webshopa“ se bliže definišu kroz registracija, naručivanje proizvoda, cijenu proizvoda, dostavu, plaćanje, reklamaciju i povrat, zaštita tajnosti ličnih podataka  i druga pitanja vezana uz korištenje „Experta Webshopa“ i online kupovine.

Putem „Experta Webshopa“ moguće je izvršiti kupovinu proizvoda, te će i dostava kupljenih proizvoda isključivo biti samo na prostoru Bosne i Hercegovine.

Korištenjem „Experta Webshopa“ smatra se da je korisnik upoznat s ovim Uslovima kupovine te da iste prihvaća. Prodavac odbacuje svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što korisnik „Experta Webshopa“ nije pročitao Uslove kupovine.

Registracija

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji, a djelimično poslovno sposobne osobe Ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici „Experta Webshopa“ dužni su dati tačne, važeće i potpune lične podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavca da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „Experta Webshop “.

Naručivanje proizvoda

Online kupovina može se ostvariti samo ukoliko se kupac registruje na za to predviđenom mjestu na „Experta Webshopu“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati tačne, važeće i potpune lične podatke. Pored registracije, Prodavac je ostavio Kupcu mogućnost kupovine bez registracije. Kupac je i kod ovakvog načina dužan dati tačne, važeće i potpune lične podatke (ime, prezime, mjesto, adresa, telefon i e-mail).

Proizvodi koje je moguće kupiti prezentirani su na „Experta Webshopu“. Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Prodavac se obavezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavca zaključen je trenutkom plaćanja proizvoda.

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca e-mailom ili telefonski po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

Otprema i dostava proizvoda

Proizvode koji su naručeni I čija je narudžba potvrđena   isporučeni će biti Kupcu u okvirnom roku od tri (3) radna dana. Rok počinje teći od trenutka kada prodavac odobri I potvrdi narudžbu. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavac nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke.

Proizvodi  će biti plaćeni gotovinski (pouzećem),  pri preuzimanju istih od strane Kupca.

 • Troškove dostave naručenih i kupljenih proizvoda snosi Prodavac ukoliko vrijednost robe iznosi 500KM I više.
 • Dostavu vrši Prodavac  angažovanjem renomirane dostavne (kurirske) službe - brze pošte X Express d.o.o.  ili svojim dostavnim vozilom.
 • Proizvodi će biti složeni i zapakovani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke na sljedeći način:

- provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci kao i na samim proizvodima koji se nalazi unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

- obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i uporediti dostavljene proizvode s računom ili otpremnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavnom radniku jer naknadne reklamacije Prodavac neće uvažiti.

 • Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti naručenih i kupljenih proizvoda ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je saglasan da nema prigovora na isporučene proizvode. Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobija sve isprave koje prate proizvod:

( obavještenje o proizvodu, uputstvo za korištenje, tehnička uputstva, izjavu o usklađenosti i dr. ukoliko postoje), račun, te potvrdu o prijemu pošiljke koju je obavezan potpisati. Potpisom na potvrdi o prijemu pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave u skladu sa zakonskim propisima.

 • U slučajevima kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti, Prodavac ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

Kupac je dužan da preuzme paket u dogovoreno vrijeme I na dogovorenom mjestu pri prvom pokušaju dostave. U slučaju opravdane nemogućnosti preuzimanja paketa biće dogovoren još jedan rok za dostavu, ne duži od 24 sata.

 • Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni ili poslovni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan nositi robu do sprata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.

Plaćanje

Proizvode naručene putem „Experta Webshopa“ s troškovima dostave   Kupac se obavezuje platiti Prodavcu

 • Gotovinski prilikom preuzimanja naručenih proizvoda od dostavljačke službe ili žiralno ukoliko postoji obostrani dogovor o uslovima plaćanja.

Izjava o sigurnosti

Prodavac  garantuje zaštitu ličnih podataka koje  je kupac dužan da unese pri registraciji I narudžbi

Cijena

 • Cijene svih proizvoda izražene su u bosanskohercegovačkoj nacionalnoj valuti, konvertibilna marka (KM). Sve cijene su izražene bez PDV-a.
 • Prodavac je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne najave. Također, Prodavac je ovlašten bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili sedmične akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda ili za sve proizvode.
 • Neovisno od prethodne tačke ovih Uslova kupovine, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama na prihvaćenoj ponudi, odnosno po cijenama koje su važile u trenutku kada je Kupac izvršio kupovinu ili naručivanje.

Povrat / Reklamacija

 • U slučaju povrata robe Kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Prodavcu pismenim putem na adresu sjedišta ili na e-mail adresu navedenu u ovim uslovima. Prodavac će na osnovu pismene obavijesti poduzeti neohodne radnje najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pisane reklamacije.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

- Isporuka robe koja nije naručena, a nije moglo biti utvrđeno pregledom prilikom isporuke

- Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transport I nisu mogla biti utvrđena prilikom preuzimanja

- Ostali slučajevi u skladu sa zakonskim odredbama

Kupac nema pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

- Ukoliko se radi o vijčanoj robi (Pričvrsna tehnika)

- Ukoliko roba nije lagerski artikal

- Ukoliko je roba naručena posebno za tog kupca I ne spada u lagerski program.

 • Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavcu o svom trošku, na  adresu Prodavca Aleja Bosne Srebrene 59, 71000 Sarajevo
 • Kupac je u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća prodavcu dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.
 • U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavac će Kupcu nadoknaditi njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. Nadoknada – povrat novca vrši se isključivo na transakcijski račun Kupca. U slučaju povrata novca, na Kupcu je obaveza dokazivanje vlasništva nad transakcijskim računom (potvrda iz banke o broju transakcijskog računa, kopija ličnog dokumenta i druga dokumentacija koja je neophodna). Za bilo koje pogrešne radnje koje Prodavac poduzme po osnovu neispravne dokumentacije dostavljene od strane Kupca, snosi Kupac.

Izmjene

Prodavac je ovlašten, bez prethodne najave, mijenjati sadržaj ovih Uslova kupovine, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „Experta Webshopa“. Korisnici „Experta Webshopa“ i posjetioci web stranica I  web shopa dužni su prilikom svake posjete pregledati sadržaj , a posebno ove Uslove kupovine. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca bilo kakve odgovornosti.

Ostalo

Neke od fotografija proizvoda na „Experta Webshopu“  mogu biti  ilustrativne prirode većinom preuzete sa interneta i ne moraju u potpunosti odgovarati određenim proizvodima. Tehničke specifikacije pojedinih proizvoda su preuzete od strane proizvođača. Prodavac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda. Tačan opis i karakteristike proizvoda zatražite na e-mail adresi: [email protected].

Prodavac se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućavaju pristup „Experta Webshopu“ i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja „Experta Webshopa“ ukoliko je ista nastala usljed protupravnih radnji trećih osoba, računarskih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavac. Također, Prodavac je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „Experta Webshopa“.

Prodavac zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom ili njemačkom jeziku u slučajevima kada se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom ili njemačkom jeziku kao I  o izrazima na engleskom ili njemačkom jeziku koji su općeprihvaćeni u službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, odnosno kada se radi o zajedničkoj terminologiji.

Završne odredbe

Sve nesuglasice proizašle iz odnosa Prodavac – Kupac ili iz odredbi ovog Ugovora o prodaji, ugovorne strane se obavezuju riješiti sporazumno. Ako ne  uspiju riješiti nesporazum, ugovorne strane ugovaraju mjesnu nadležnost suda prodavca  Općinski sud u Sarajevu.

Privatnost podataka

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korištenju

Prodavac se obavezuje štiti lične podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, kao i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, te se obavezuje da lične podatke neće ni na koji način ustupiti trećim licima bez pristanka Kupca, osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog ili naručenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavac po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, a u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u lične podatke Kupaca.